آزمایش دوم

این بار ترکیبی از فارسی و انگلیسی را می‌آزماییم.

WriteFreely is free and open source software for starting a minimalist, federated blog — or an entire community.