write.as

TV Program Na 12. 10. 2019

Učiteľka na štátnej základnej škole v kanadskej provincii Ontário odhalila počas workshopu ako presviedča už štvorročné deti, aby akceptovali homosexuálne vzťahy. CSBD je súčasťou aktuálnej verzieICD-11 ako porucha riadenia impulzov 39. Ako to opísala WHO, "poruchy kontroly impulzov sú charakterizované opakovaným neúspechom odolávať impulzom, pohonom alebo túžbou vykonať čin, ktorý človeku odmeňuje, prinajmenšom v krátkodobom horizonte napriek dôsledkom, ako je dlhšia - dlhodobé ublíženie jednotlivcovi alebo iným osobám, výrazné nepríjemnosti v správaní sa alebo významné poškodenie osobných, rodinných, spoločenských, vzdelávacích, profesijných alebo iných dôležitých oblastí fungovania 39. Súčasné zistenia vyvolávajú dôležité otázky týkajúce sa klasifikácie CSBD. Tak jednйho dтa priљlo anonymnй udanie na istйho pдќhviezdiиkovйho generбla veliaceho akэmsi americkэm vojenskэm jednotkбm v zбpadnom Nemecku, tj. v NSR, ћe tento americkэ generбl je ъdajne vraj homosexuбl a pravidelne vraj chodieva v civile do akйhosi nemeckйho homosexuбlneho klubu. A nech uћ ћijete v ktorejkoѕvek krajine, v ktorejkoѕvek dobe a pod vlбdou akйhokoѕvek reћimu, инm radikбlnejљн by bol v иomkoѕvek Vбљ odklon od nбzorov momentбlnej proreћimnej oficiбlnej masmediбlnej propagandy, priamo ъmerne s tэm mocnejљie by boli i nenбvistnй ъtoky, posmeљky a vyhrбћky rфznej proreћimnej psychopatickej spodiny proti Vбm, ale aj vпaиnй e-maily tэch ѕudн, ktorн sa s Vaљim nбzorom stotoћnia, a budъ Vбm vпaиnэ za to, ћe ste naљiel tъ odvahu tak masmediбlne tabuizovanэ a nelukratнvny nбzor otvorene vysloviќ. Rakъsky biskup pre ktorйho som tu љtъdium poинtaиoch prekladal mтa sнce pochvбlil, ћe sa mu ъdajne vraj ten mфj preklad pбиi, mne vљak ale napriek tomu zostala vo svedomн pachuќ zle vykonanej prбce, kde ak mбm pouћiќ novotvar, termнn, ktorэ do spisovnej иeљtiny zaviedol vэznamnэ иeskэ politik Miroslav Macek, tj. pojem koиkopes”, ktorэ som dokonca poиul uћ aj na Slovensku, иo mтa do istej miery prekvapilo, ћe tento Mackov termнn koиkopes” nikto eљte nepreloћil so slovenиiny ako maиkopes” иi tak nejako podobne. Svojou psychikou je homosexuбlne postihnutэ muћ vћdy ъplne bezbrannэ, ustrбchanэ a zbabelэ, nervуzny, jemnэ zћenљtilэ citlivэ chlapec, ktorэ si vsugeroval, ћe kvфli svojej muћskej oљklivosti bol ъdajne vraj odmietnutэ svojнm vlastnэm otcom, a teda toto je prниina toho preиo otca nemб alebo nikdy vo svojom ћivote svojho otca nevidel. Napriek tomu ale, nie som si plne istэ tэm, do akej miery mфћem divochom” vyинtaќ absenciu tejto prбvnej sily, ktorб by sploditeѕov spoloиnйho dieќaќa donъtila uzavrieќ manћelstvo, keп takбto prбvna sila nъtiaca sploditeѕov spoloиnйho dieќaќa uzavrieќ manћelstvo bohuћiaѕ dnes neexistuje ani len u nбs v takzvanej civilizovanej” Eurуpe a Amerike; a i v tэch prнpadov kde dotyиnэ ѕudia zaplaќ Pбn Boh majъ aspoт oni sami zdravэ rozum, a toto manћelstvo nakoniec uzavrъ aj dobrovoѕne; sa vlбdnuce ultraliberбlne reћimy, ktorй skrz naskrz presiakla prehnitб slobodomurбrska ideolуgia иi иesky svobodozednбшskб ideologie pod vplyvom tejto satansky ateistickej ideolуgie sa pozerajъ na manћelstvo ako na takzvanъ zmluvu” - ba niekde sa dokonca aj nepokryte pouћнvajъ pojmy ako manћelskб zmluva, predmanћelskб zmluva atп. Sexualita nebola v antike viazaná na pohlavie a ženy, ktoré nemali v demokratických Aténach žiadnu politickú moc a väčšinou ani adekvátne vzdelanie, zrejme neboli dostatočne zaujímavé pre milenecké vzťahy vzdelaných a vplyvných mužov, snáď s výnimkami niekoľkých hetér. Uиiтte pevnй rozhodnutie nezradiќ” Vбљho heterosexuбlneho priateѕa иi priateѕku tэm, ћe ho иi ju zneuћijete vo Vaљich odporne hnusnэch a zvrhlэch homosexuбlnych predstavбch kvфli tomu Vбљmu odporne hnusnйmu a zvrhlйmu pubertбlnemu zбћitku tej odporne hnusnej a zvrhlej rozkoљe. Milovaќ Pбna Boha moћno buп dokonalou priamou lбskou, ktorб nestrpн konkurenciu ћiadnej inej lбsky”; alebo milovaќ Pбna Boha moћno aj menej dokonalou nepriamou lбskou skrze ъprimnъ lбsku k svojmu manћelskйmu partnerovi opaиnйho pohlavia a deќom, ktorй sa narodili z tohoto celoћivotnйho a nerozluиiteѕnйho sviatostnйho manћelstva uzatvorenйho v kostole pred kтazom a oltбrom Boћнm. 16 16 HOKEJ streda HOKEJOVÁ LIGA 41. KOLO: V šlágri kola víťazstvo Michaloviec Prievidžania zdolali Mikulášanov ĎALŠÍ PROGRAM PIATOK 1. FEBRUÁRA KOLO: L. Mikuláš Trnava, Sp. N. Ves Topoľčany, Prešov Trebišov (17.00), Detva Michalovce, Bardejov Prievidza (17.30), P. Bystrica Senica (18.00). Selon L'Hadopi, Le Lien Entre Téléchargement Légal Et Illégal N'est Pas Établi Miten Hiv Tarttuu Archives Apu Porno Oikea Rakkaus Huora Vaasa Alastonsuomi Kuvat Insesti Tarinoita Isot Tissit Rinnat Miesprostituoitu Escort https://hallalloy45.werite.net/post/2020/01/26/Miten-Hiv-Tarttuu-Archives